Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Business Sweden förbinder sig att genomföra i inbjudan beskriven exportaktivitet under förutsättning att erforderligt antal företag tecknat sig genom bindande anmälan om deltagande och att inte hinder som anges i punkt 5 nedan föreligger för aktivitetens genomförande.

2. DELTAGARAVGIFT

Alla priser anges – där annat inte uttryckligen framgår – exklusive moms. Om priset angivits i SEK och Business Sweden har att erlägga vissa kostnader i lokal valuta, skall priset vid betalning justeras om valutakursen förändrats med mer än 5% från inbjudans datum till faktureringsdagen. Betalningstid är 30 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande svensk referensränta plus åtta (8) procentenheter. Eventuella kostnader för inkasso eller andra åtgärder för betalning debiteras företaget.

3. BUSINESS SWEDENS ÅTAGANDEN

Business Swedens åtaganden är begränsade till vad som anges i inbjudan och dessa villkor. Business Sweden har rätt att avvika från det sätt att genomföra aktiviteten som angivits i inbjudan om detta är befogat för att kunna genomföra denna.

4. AVANMÄLAN M M

Intresseanmälningar är inte bindande. Vid anmälan till event, vänligen beakta särskilda anmälningsvillkor.

5. FORCE MAJEURE M M

Business Sweden får inställa aktiviteten eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av denna om hinder för eller orimlig fördyring av dess genomförande uppkommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra säkerhet för person eller egendom som berörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför Business Swedens rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas bl a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, krigsliknande situationer, sabotageaktioner etc), naturhändelser (jordbävningar, orkan, översvämningar etc), plötsliga skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning etc), myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lagändringar, ny lagstiftning, valutakursändring) och andra oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på transportmedel, hantverkare, elkraft etc. Business Sweden skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt under-rätta de deltagande företagen.Verkan av åberopad force majeure-händelse är, förutom vad som sagts i första stycket, att Business Sweden är befriat från ekonomiska konsekvenser, bl a skadestånd för försenat, uteblivet eller icke avtalsenligt genomförande av aktiviteten.

6. TVISTER M M

Dessa villkor skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Författare: Business Sweden
Uppdaterad: 13 maj 2013
Granskad: 13 maj 2013